20 June 2015

Өрийн тойм

Интернэтээс "Засгийн газрын гадаад өрийн тойм (2000-2015)" гарчигтай материал олов. Линк: http://www.forum.mn/res_mat/2015/1.Debt%20issues%20Presentation-Final-2014.12.24.pdf
Айхгүй л өр тавьдаг нөхдүүд юм бид. 2000 онд 0,9 их няад төгрөгийн өртэй байж. 11 жилийн дотор 2,7 болтол буюу 1,8 их наядаар нэмэгдсэн байгаа юм. 2012 он ирлээ -  опа! Шууд 6 их наяд. 2013 - 7,3. 2014 - 9. Сайхан л "өсөлттэй" график байна. Би эдийн засагч биш болохоор энэ нь сайн мууг хэлж мэдэхгүй. Өртэй айл өөдөлдөггүй гэдгийг л хар ухаанаар мэдэх юм байна.

No comments:

Post a Comment