20 January 2016

Анхны тоо

Хамгийн их анхны тоо шинэчлэгдэж 274207281 – 1 болсон байна. Энэ тоо нь нийт 22 338 618 цифртэй. Ер нь сүүлд нээгдсэн 15 том анхны тоо Марен Марсенны буюу 2p – 1 хэлбэртэй (энд p нь анхны тоо) тоонууд байдаг. Үүний өмнө 2013 онд 257885161 – 1  (17 сая гаруй цифртэй) анхны тоог нээсэн юм.

No comments:

Post a Comment