28 November 2012

Хүнхэрийн амралт. 6-р хэсэг

2012.08.18. Говь-Алтай, Хүнхэр.
Өмнөх 5 дугаар: ерөнхий төрх, амьтны аймаг, деталиуд, бичээс, уул. Өнөөдрийн буюу төгсгөлийн нийтлэл - хад асга.
Сүүж шиг нүхтэй хад. Цаана нь 10 гаруй метр эгц хадан хясаа.
Хадад дээр ус байнга урсаж, шүүрээд байхаар ийм хар мөр үлддэг гэнэ.

No comments:

Post a Comment