Friday, January 22, 2016

Капитал

Карл Марксын "Капитал"-д дараах мөрүүд бий:
«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами».
Тойм орчуулвал:
«Капитал хэл ам, хэрүүл шуугианаас зайлсхийдэг, түүнийг аймхай гэж хэлж болохоор. Энэ нь үнэн боловч бас гүйцэт үнэн биш. Капитал ашиггүй байх, эсвэл бага ашигтай байхаасаа их эмээдэг. Гэхдээ ашиг нь нэмэгдэхийн хэрээр тэр зориг ордог. 10 хувийн ашиг амлахад капитал дуугуй зөвшөөрдөг, 20 хувийн төлөө амилаад ирнэ, 50 хувийн төлөө хүзүүгээ хугалахаар зүйлрүү ороход бэлэн байдаг, 100 хувийн төлөө хуулийг үл тоомсорлож, 300 хувийн ашгийн төлөө бол үхэлийн аюул байсан ч хамаагүй ямарч гэмт хэрэг хийхэд бэлэн болдог. Хэл ам түүнд ашиг авчирч байвал капитал түүнийг өөгшүүлээд л байна. Наад захын жишээ: контрабанда болон хүний наймаа».

No comments:

Post a Comment