30 January 2016

Өнгөрсөн үе одоо цагт

Ямарч хэрэггүй, дэмий зүйл боловч ийм төрлийн эвлүүлгүүд надад нүгэлтэй таалагддаг.

No comments:

Post a Comment