Friday, January 16, 2015

Дөрвөн темперамент

Темперамент нь латин хэлний temperamentum гэдэг үгнээс гаралтай. Хольц, харьцаа гэсэн утгатай. Гиппократын ангилалаар бол хүний дөрвөн төрөл бий. Үүнд:

1. Лимфа буюу шингэн давамгайлсан хүмүүс. Грек хэлний φλέγμα – флегма буюу нойтон.
Ус элемент нь хүнийг тайван, удаан болгодог. Флегматик.

2. Шар цөс давамгайлсан хүмүүс. Грекийн χολή – холе буюу цөс, хор.
Гал элемент нь хүнийг ааштай, танхай болгодог. Холерик.

3. Цус давамгайлсан хүмүүс. Латины sanguis – сангвис буюу цус.
Агаар элемент нь хүнийг хөдөлгөөнтэй, хөгжилтэй болгодог. Сангвиник.

4. Хар цөс давамгайлсан хүмүүс. Грек хэлний μέλαινα χολή – мелэна холе буюу хар цөс.
Газар элемент давамгайлсан хүн уйтгартай, аймхай байдаг. Меланхолик.

No comments:

Post a Comment