17 February 2016

Бид тэдний нүдэнд. 5-р хэсэг

Өмнөх дугаарууд: нэг, хоёр, гурав, дөрөв.
Интернэтээс олдохгүй зүйл гэж алга, заримыг нь өмнө нь хараачгүй юм байна.
Төгсөгөлд - Шинэ Зеландын болон манай хүндэт харуул.

No comments:

Post a Comment