06 February 2016

Айсан орос жолоочийн уулга

Орос хэлний ээлжит хичээл. Энгийн орос жолооч аюул учирсан үед ямар уулга алддаг тухай:
https://www.youtube.com/watch?v=yJSC9mWpp80

No comments:

Post a Comment