22 August 2015

1945. Berlin

Өнгөт болгосон бичлэгүүд.


Төгсгөлд нь 45 оны 5-р сард Чехословакид бууж өгч буй Вермахтын анги нэгтгэлүүдийн бичлэг. Эвгүй кадрууд гарна.

No comments:

Post a Comment