28 July 2015

Шийтгэл

Ах дүү Бри-гийн «Emblemata Saecularia» номын хуудас. 1592 он, Frankfurt. 
Бэлгийн замын халдварт өвчин тараасан эмэгтэйн шийтгэлийг дүрсэлж.

No comments:

Post a Comment