Thursday, July 31, 2014

Халхгол. P

Дорнод аймгийн Халхгол сумын зогсоолын тэмдгүүдийг авч үзье.
1. Ялалтын музейн гаднах тэмдэг.
2. Бурхантын застаав. Оросууд энүүгээр яваад өнгөрч.
3. Буйрын застаав. Торхны таг 2 дахь амьдралаа олж.
4. Мэнэнгийн отряд. Отряд юм гэсэн дэ застаавуудаас хавьгүй дээр тэмдэгтэй юм.

No comments:

Post a Comment