15 July 2014

BW

Ээлжит цуглуулга (овоо олон зураг хуримтлагдсан байх чинь).
Мэдээж төгсгөлд нь шилдэг кадр.

No comments:

Post a Comment