21 July 2014

Далайн ус

25 дахин томруулсан далайн ус.
Хавчны авгалдайнууд, замаг, түрс, зоопланктон, өт болон бусад "найз нөхөд".

No comments:

Post a Comment