23 November 2015

15 Years of Terror


Ирак дэлгэцийн голд од мэт гялалзаж байна. 2014-15 онд халдлагууд яаж нэмэгдсэнийг анхаарна уу.

No comments:

Post a Comment