20 March 2015

Шинэ технологиуд

Сүүлд мэдэж авсан шинэ аргачлалууд.
1. Автозамын тусгаарлагч шилжүүлэгч.


2. Хавтан тэгшлэгч.

No comments:

Post a Comment