25 April 2015

Enjoykin - Не унывайте, пацаны

Enjoykin-ий ээлжит саваасан видео.

Уран бүтээлчийн тухай өмнөх постыг сонирхож болно: http://ganzo79.blogspot.com/2014/10/enjoykin.html
Бас нэг пост: http://ganzo79.blogspot.com/2013/09/enjoykin.html

No comments:

Post a Comment