19 January 2011

Плакатууд. Мосэнерго

Лебедевийн студи Мосэнергод ажлын байр дахь аюулгүй байдлыг хангах плакатууд хийж өгч.

No comments:

Post a Comment