26 December 2015

Бурхан чамтай хамт

Орос хэлний "спасибо" нь "спаси Бог" буюу бурхан авраг, бурхан өршөөг гэдгийн нэг хэлбэр юм. Англи хэлний good–bye болохоор God be with you гэдгээс үүсэлтэй. Испани хэлний adios, франц хэлний adieu болон португалийн adeus яг ижилхэн.

No comments:

Post a Comment