Wednesday, January 4, 2017

Lifemap

Сонирхолтой сайт: http://lifemap.univ-lyon1.fr/explore.html
Өдгөө байгаа болон устаж үгүй болсон хэдэн сая биологийн зүйл төрөл. Зураг дээр Homo Sapiens-ийг хайх замыг тодруулав.

No comments:

Post a Comment