23 June 2014

autopoet.yandex.ru

Yandex хэрэглэгчдийнхээ хайлтын утгаар автоматаар шүлэг зохогч хийж. Зугаатай л юм.

No comments:

Post a Comment