31 July 2009

Замын тэмдэг

Замын тэмдгүүдийг гуйвуулсан хувилбар.

1 comment: