26 September 2008

Өдрийн өнгө

Өнөөдрийн тэнгэрийн өнгө ийм байна.

No comments:

Post a Comment