22 November 2016

Балданбэрээвэн. Зогсоолын тэмдгүүд

Хориглосон бичигтэй зогсоолын тэмдэг.
Орон нутагт элбэг таардаг хувилбар - торхны таг.
Ер нь хөдөө улсын хэмжээний автозам л биш бол стандарт тэмдэг олж харна гэж байхгүй. Бүгд гар доорх материалаа ашиглаж урладаг.

No comments:

Post a Comment