10 October 2014

Үлэг гүрвэлтэй парк. 2-р хэсэг

Өмнөх дугаар: http://ganzo79.blogspot.com/2014/10/1.html
Тус паркын хамгийн гол үзвэр - хадан дээгүүр гүйж буй сүрэг.
Бусад элементүүдийг сонирхоё.
Монголд бильярд хөгжинөө.
Бас родео магад.

No comments:

Post a Comment