30 October 2016

Бичиг бичээс

Монгол хэлээр. 
Гуц.
Ёоой.
Ниссэн.
Орос дээр.
Хуй.
Хуйда.
Англи.
Төгсгөлд нь - тоогоор.

No comments:

Post a Comment